• Welcome to ลงประกาศฟรี โพสฟรี โปรโมทเว็บไซด์ให้ติดอันดับ SEO ด้วย PBN.
 

poker online

ปูนปั้น

Sales Management

Started by Panitsupa, January 25, 2024, 08:10:14 PM

Previous topic - Next topic

Panitsupa

Sales Management 21 กุมภาพันธ์ 256709.00 – 16.00 น.** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)*สถานที่จัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมหลักการและเหตุผล          ท่านทราบหรือไม่ว่าปัญหาส่วนใหญ่ของหัวหน้าฝ่ายขายที่ได้เลื่อนขั้นจากพนักงานขายที่ทำงานมานาน มีความสามารถจนเข้าตาผู้บริหารนั้น คืออะไร... ทำไมพวกเขาผู้ซึ่งเคยเป็นดาวเด่นในฐานะพนักงานขาย แต่กลับตกม้าตายเมื่อต้องมารับบทบาทหัวหน้าฝ่ายขาย  สาเหตุส่วนหนึ่งเพราะหัวหน้างานโดยส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ยังตั้งรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ทัน อีกทั้งขาดทักษะและประสบการณ์ในการบริหารงานและลูกน้องพนักงานขายให้อยู่ในปกครองไม่ได้ หรือแม้แต่ลูกน้องที่ดีและเก่งอยู่แล้ว หัวหน้าบางคนก็ไม่สามารถดึงศักยภาพที่มีอยู่ของลูกน้องออกมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพดังนั้น            หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้างานขาย ได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ รู้จักการปรับตัว และเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นของการเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้าที่พนักงานขายยอมรับ และองค์กรภาคภูมิใจ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของงานขายของธุรกิจต่อไป วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของผู้จัดการหรือหัวหน้างานขาย
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และเข้าใจหลักการบริหารงานขายและทีมขายยุคใหม่และเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจในอนาคต
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นเรื่องการบริหารงานขายและพนักงานขายให้ได้สำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ
4. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเป็นผู้นำที่มีทักษะและความสามารถในการบริหารงานที่รับผิดชอบและทีมขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:1. เรียนรู้บทบาทหน้าที่ในฐานะผู้จัดการหรือหัวหน้างาน (Roles and Responsibility)
 • ต่อองค์กร
 • ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ต่อเพื่อนร่วมงาน
2. ขอบเขตการบริหารของผู้จัดการหรือหัวหน้างาน
 • การบริหารงานขาย (Sales Management)
 • การบริหารพนักงานขาย (Sales Force Management)
3. ความสามารถสำคัญในการบริหารในฐานะหัวหน้างานขาย (Key Competency)4. Workshop: เรียนรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานขาย5. ขอบเขตการบริหารงานขายเพื่อบรรลุเป้าหมายการขาย (Scope of Sales Management)
 • การวางแผนการขาย (Sales Planning)
 • การดำเนินงาน (Execution)
 • การควบคุมติดตามงาน (Monitoring and Control)
 • การพัฒนาปรับปรุง (Improvement)
6. การวางแผนการขายสำหรับหัวหน้างานขาย
 • แนวคิดการวางแผนการขายสำหรับหัวหน้าทีมขาย
 • การวิเคราะห์สถานการณ์การขายด้วย SWOT Analysis
 • การกำหนดเป้าหมายการขายสำหรับทีมขาย
 • กิจกรรม: SWOT Analysis และการกำหนดเป้าหมายการขาย
 • แนวทางการวางแผนการขายอย่างได้ผล (SMART Plan)
  • ลูกค้าเป้าหมาย (Target Customer)
  • ผลิตภัณฑ์ (Product)
  • ราคา (Price)
  • ช่องทางการขาย (Sales Channel)
  • การส่งเสริมการขาย (Promotion)
 • ข้อพิจารณาสำคัญในการวางแผนการขายสำหรับหัวหน้าทีมขาย
  •  คู่แข่งขัน
  • เป้ายอดขาย และเป้าอื่นๆ
  • พนักงานขาย
 • การวางแผนปฏิบัติการสำหรับงานขาย (Action Plan)
 • กิจกรรม: การวางแผนปฏิบัติการสำหรับงานขาย
 • การพยากรณ์ยอดขาย (Sales Forecasting)
 • การประเมินผลการขาย (Sales Evaluation)
 • ข้อควรปฏิบัติในการวางแผนการขายเพื่อความสำเร็จในการขาย
7. สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้วันที่หนึ่ง และ คำถาม-คำตอบ
https://hipotraining.co.th/%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-78652-sales-management-%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1-21-%E0%B8%81-%E0%B8%9E-67.html
Tags : การสร้าง

Panitsupa

สนใจหลักสูตร Line ID:@761mvknp

Panitsupa

สมัครด่วนโทร 0863183151

Panitsupa

สมัครได้ที่ E-mail : hipotraining@gmail.com