• Welcome to ลงประกาศฟรี โพสฟรี โปรโมทเว็บไซด์ให้ติดอันดับ SEO ด้วย PBN.
 

poker online

ปูนปั้น

Supervisor Leadership สุดยอดหัวหน้ากับภาวะผู้นำที่องค์กรต้องการ

Started by Chigaru, January 31, 2024, 01:10:30 PM

Previous topic - Next topic

Chigaru

Supervisor Leadershipหัวหน้ากับภาวะผู้นำที่องค์กรต้องการหลักการและเหตุผลในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ องค์กรจะขับเคลื่อนไปได้ต้องอาศัยหัวหน้าที่ดีและเก่ง มีความรู้มีความสามารถในการกำหนดทิศทางขององค์กร ลูกน้องอีกหลายคนจะต้องเป็นผู้ที่เดินอยู่ในทิศทางที่หัวหน้ากำหนด หากหัวหน้ากำหนดทิศทางผิด ไม่มีภาวะผู้นำที่ดี เส้นทางแห่งความสำเร็จย่อมวกวนลูกน้องเกิดสับสนอย่างแน่นอน และในที่สุดองค์กรย่อมแตกความสามัคคีได้ ในทางตรงข้าม หากหัวหน้ามีภาวะผู้นำที่ดี ย่อมทำให้ลูกน้องยอมรับ ศรัทธาและเชื่อมั่นในตัวหัวหน้า จนสามารถนำทีมทั้งหมดไปสู่เส้นทางลัดแห่งความสำเร็จได้หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างานทั้งมือเก่าและมือใหม่ให้ได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่ดีมีความสามารถ เป็นที่ต้องการขององค์กรและลูกน้องรัก รวมทั้งการทำกิจกรรม Workshop เพื่อพัฒนาหัวหน้างานให้เป็นนักฝึกอบรม เมื่อจบการอบรมคาดว่า ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเองวัตถุประสงค์1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องหัวหน้าในฐานะผู้นำที่ลูกน้องและบริษัทต้องการ2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเป็นผู้นำที่มีทักษะและความสามารถในการบริหารลูกน้อง สร้างผลงานให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพหัวข้อการบรรยาย1. ความสำคัญของภาวะผู้นำ กับ การบริหารคน2. หลักการการบริหารงานในฐานะหัวหน้า3. เทคนิคการเข้าใจลูกน้อง4. จิตวิทยาการปรับตัวของหัวหน้าเข้าหาลูกน้อง5. การสั่งงาน และ การสอนงาน6. กิจกรรม Workshop: การสอนงานอย่างได้ผล7. การติดตามช่วยเหลือและการให้คำแนะนำ8. การสนับสนุนและให้โอกาสลูกน้อง9. การจูงใจ และ การชมเชย10. เทคนิคการเข้าถึงลูกน้อง11. การกล่าวตักเตือน และ การลงโทษ12. กิจกรรม Workshop: การกล่าวตักเตือนลูกน้อง13. การสร้างพลังทีม สร้างพลังตนให้ลูกน้อง14. กิจกรรม Workshop: การสร้างทีม15. การประเมินผลงานและการให้Feedback16. สรุป คำถามและคำตอบ
https://hipotraining.co.th/
Tags : อบรม,สัมมนา,หัวหน้างาน,supervisor,Leadership,ทักษะผู้นำ,ภาวะผู้นำ,บริหารทีม